Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Shiloh Shepherd Club Nederland

Statutair vestigingsadres: De Merel 8, 7905 AK te Hoogeveen,
info@sscn.nl www.shilohshepherds.nl
kvk : 65626702 bankrekeningnummer NL29INGB 0007 303 404


Verklaart hierbij lid/gezinslid te worden van de Shiloh Shepherd Club Nederland en daarmee de rechten en plichten te aanvaarden zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging bepaald. U kunt deze vinden op onze website.
Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. U ontvangt hierover geen apart bericht.

Ondergetekende verleent hiermede aan de Shiloh Shepherd Club Nederland een machtiging om één maal per jaar de contributie, zoals bepaald in de ledenvergadering, af te schrijven van:

Contributie:     € 35,-     per jaar            Gezinslid:    € 15,-     per jaar

Placeholder